KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu metin, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca kişisel verilerle ilgili
aydınlatma hakkındadır.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Zorlu Elektromekanik San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Zorlu Elektromekanik San. Ve Tic. A.Ş. ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, şirketin ve şirket ile iş veya hizmet ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, şirketin fiziksel mekanlarının, faaliyet alanlarının, fabrika tesislerinin ve ofislerin güvenliğinin temini, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, şirketin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması ile denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketin insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, iş ve işyeri düzenin korunması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yasal mevzuatın öngördüğü işlemlerin planlanması, denetimi ve yürütülmesi ile faaliyetlerin yasal mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası iş ve işlemlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin inceleme ve takibi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin verimlilik, sürdürülebilirlik ve analizlerinin planlanması ve yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin takibi, iş ortakları, tedarikçiler, yükleniciler, taşeronlar, iş sahipleri ve personeller ile olan ilişkilerin yönetimi, yetkili kurum ve kuruşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, şirket kaynaklarının güvenli ve verimli kullanılmasının sağlanması, şirket prestijinin korunmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım, satış, pazarlama, lojistik faaliyet ve analiz süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Hükümlerine uygun hareket etmektedir. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarılma amaçları aşağıda belirtilmektedir:

 • Yetkili kamu kurum ve kuruşları ile yetkili özel hukuk kişilerine (Hukuki yetki kapsamında talep edilen amaçla sınırlı olarak),
 • Şirketin grup şirketlerine (Ticari faaliyetlerin yürütülmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak),
 • Şirket’in tedarikçilerine (Gerekli mal ve hizmetlerin şirkete sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak),
 • Şirketin iş ortaklarına (İş ortaklığının kurulma ve yürütülme amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortakları, bankalara, şirketimiz pay sahiplerine ve iştiraklerimize, iş sahipleri, taşeron, yüklenici ve destek hizmeti sağlayıcılara).
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNETEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket nezdinde kişisel veriler Şirket ile ilişkinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince, ilişkinin taraflarından, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5 ve 6 madde hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu şirketimize iletebilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Yapılacak Adres

Başvuruda Bulunması Zorunlu Hususlar

1- Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Barbaros Mah. Akzambak Sokak Uphill Towers A1 B Blok K:4 D:21 Ataşehir / İstanbul

 

Başvuruda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

2- Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

3- Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Başvurunuzda şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.